ENG
|
GEO

finansuri auditis Catareba
saerTaSoriso standartis
Sesabamisad
konsultacia
sabiRaltro da sagadasaxado
wliuri finansuri da sagadasaxado
Semowmeba
materialuri aqtivebis
Sefaseba
balansis
marTvis servisi

აუდიტორული მომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო სისტემის პროგრამირების პროცესში ხშირია საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც საჭიროებს ყოველდღიურ ინფორმაციულ სფეროში ოპერატიულობას და პროფესიონალიზმს
შ.პ.ს. აუდიტორული კომპანია ''ექსპერტი'' და მისი გუნდი არის მყარი გარანტია, დაეხმაროს სამეურნეო სუბიექტებს, რათა დროულად და სწორად უზრუნველყონ სამეურნეო საქმიანობების აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კანონზომიერების მოთხოვნების დაცვით.